Δικτύωση με Δότριες Χώρες

Περιλαμβάνονται εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με τις σημερινές δυνατότητες ενσωμάτωσης τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας σε κτίρια του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα σε Νορβηγία και Ισλανδία.

Για τις αντίστοιχες τεχνολογίες υπάρχει και η παρουσίαση των περιπτώσεων για κτίρια στην περιοχή της καβάλας.

Για κάθε περίπτωση παρουσιάζεται ο τύπος των κτιρίων, οι παραδοχές, οι συγκεκριμένες τεχνολογίες που επιτρέπονται, τα κέρδη από τις τεχνολογίες και η συνεισφορά στην βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. Βασικός απώτερος στόχος είναι οι πολίτες της Καβάλας να εξοικειωθούν με τις τεχνολογίες και την ενσωμάτωσή τους στις Δότριες χώρες καθώς και πως αυτές εφαρμόζονται σε περιοχές της Καβάλας.

Η διαμόρφωση διμερών σχέσεων και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας με δότριες χώρες αποτελεί βασικό στόχο και της επιδεικτικής Πράξης του Δήμου Καβάλας στο Πρόγραμμα GR-Energy!


 
Παρακάτω επιλέξτε κατηγορία:

 Νορβηγία     Ισλανδία