Εξοικείωση με την Ενέργεια

Περιλαμβάνονται εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με τις σημερινές δυνατότητες ενσωμάτωσης τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας σε κτίρια του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Σε κάθε κατηγορία παρουσιάζονται τα κτίρια που μελετώνται καθώς και τα χαρακτηριστικά των τεχνολογιών που εφαρμόζονται. Αναλυτικά, αναφέρεται η τοποθεσία του κτιρίου, τα ενεργειακά του χαρακτηριστικά, οι τεχνολογίες ΑΠΕ-ΕΞΕ που μελετώνται και η νέα ενεργειακή κατηγορία μετά από την επέμβαση, το θεωρητικό υπόβαθρο των τεχνολογιών αυτών, τα στοιχεία κόστους των επεμβάσεων και τέλος η οικονομική αξιολόγηση της συνολικής επέμβασης σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν αναφερθεί.
Περιλαμβάνονται οι κατηγορίες: Σχολεία, Πανεπιστήμια, Νοσοκομεία, Γραφεία και Χώροι Άθλησης. Ο βασικός στόχος είναι να ενημερωθούν μαθητές, γονείς και ο κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης της Καβάλας για τις δυνατότητες να ενσωματώσει πράσινες ενεργειακές τεχνολογίες στα κτίρια του. Βασικός απώτερος στόχος είναι οι πολίτες της Καβάλας να εξοικειωθούν με τις συγκεκριμένες τεχνολογίες, βασικό στόχος και της επιδεικτικής Πράξης του Δήμου Καβάλας στο Πρόγραμμα GR-Energy!

 
Παρακάτω επιλέξτε κατηγορία:

 Σχολεία        Πανεπιστήμια         Νοσοκομεία     Γραφεία     Χώροι Άθλησης