Εργασίες Ενεργειακής Εναβάθμισης στο Σχολικό Συγκρότημα Περιγιαλίου Καβάλας

Οι εργασίες Ενεργειακής Αναβάθμισης στο Σχολικό Συγκρότημα Περιγιαλίου Καβάλας έχουν φτάσει σε προχωρημένο επίπεδο. Παρακάτω παρουσιάζεται φωτογραφικό υλικό για κάθε κατηγορία παρέμβασης.