Οφέλη

  • Υλοποίηση μίας πράξης με έντονο επιδεικτικό χαρακτήρα στο χώρο των ΑΠΕ και της βελτίωσης της Ενεργειακής Απόδοσης.
  • Eυαισθητοποίηση των πολιτών φέρνοντάς τους σε επαφή με σύγχρονες πράσινες τεχνολογίες και προώθηση της καινοτομίας, των καλών πρακτικών στην εφαρμογή ενεργειακών τεχνολογιών και την ανάπτυξη της αειφόρου ανάπτυξης.
  • Εξοικείωση των μελών της περιοχής με τις πρακτικές αειφόρου ανάπτυξης και βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
  • Μείωση των εκπομπών CO2 και μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.
  • Ενίσχυση των συνεργασιών.
Image