Πρόγραμμα Χρηματοδότησης

Το Πρόγραμμα GR-Energy του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021, Θεματική Περιοχή «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), Ενεργειακή Αποδοτικότητα (ΕΑ), Ενεργειακή Ασφάλεια», συγχρηματοδοτείται από τις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) κατά 75% και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας κατά 25%.

Το πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021/ GR-Energy συμβάλλει στην υλοποίηση επιδεικτικών έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και βελτίωσης της Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΕΑ) στην χώρα μας, ως πυλώνας πράσινης ανάπτυξης, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών και εθνικών υποχρεώσεών μας. Συγκεκριμένα, τα έργα του GR-Energy θα συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών CO2 , στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, στην αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στην αύξηση των θέσεων εργασίας και στη βελτίωση της δυναμικής των τοπικών κοινοτήτων.

Οι ομάδες στόχοι του προγράμματος είναι οι χρήστες και οι επισκέπτες των κτιρίων/υποδομών του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα. Τα αποτελέσματα του Προγράμματος λειτουργούν επιδεικτικά στοχεύοντας στην αύξηση των Ενεργειακά Αποδοτικών κτιρίων και υποδομών στην Ελλάδα.

Ο κύριος σκοπός του προγράμματος «GR - Energy» είναι η βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας. Συγκεκριμένα, τα έργα του « GR - Energy » θα συμβάλουν:

  • στη μείωση των εκπομπών CO2,
  • στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας,
  • στην αύξηση της παραγωγής ενέργειάς από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ),
  • στην αύξηση των θέσεων εργασίας και
  • στη βελτίωση της δυναμικής των τοπικών κοινοτήτων.

Το Πρόγραμμα θα υποστηρίξει και τους τρεις πυλώνες της βιωσιμότητας, δηλαδή τον οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πυλώνα, αυξάνοντας έτσι τη γενική ευημερία των τοπικών κοινωνιών στις οποίες εντάσσονται τα κτίρια/υποδομές παρέμβασης.

‘Όλες οι επιλεγμένες Πράξεις θα ενισχύσουν την τοπική οικονομία παρέχοντας εργασία στις τοπικές αγορές.

Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε εδώ

Image